Wierzytelności z obligacji, jak je odzyskać?

Ustawa o obligacjach opisuje liczne sytuacje, w których powstaje roszczenie o wykup obligacji. Ustawa kładzie nacisk na prawa właściciela obligacji. Oczywistym jest że to emitent, nikt inny, powinien spełniać swoje ustawowe świadczenia wynikające z warunków emisji. Jak dochodzić wierzytelności z obligacji, gdy emitent nie wywiązuje się ze zobowiązań?

Gdy emitent zwleka z wykonaniem zobowiązań wynikających z obligacji, podlegają one wykupowi w części (na żądanie), w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Właściciel obligacji może też żądać wykupu obligacji w sytuacji braku winy w opóźnieniu emitenta, lecz w terminie nie krótszym niż 3 dni. Warunki emisji mogą wskazać inny okres. Prócz tego, obligatariusz może żądać wykupienia obligacji, gdy emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach określonych w warunkach.

Gdy powstają przypadki uzasadniające żądanie niezwłocznego wykupu, obligatariusz najpierw musi wystosować do emitenta wezwanie do zapłaty określając na to odpowiedni termin. W sytuacji gdy żądanie nie zostanie spełnione, można wystąpić z powództwem o zapłatę do sądu.

Gdy emitent upadł…

Ustawa o prawie upadłościowym przewiduje, że zasady postępowania upadłościowego dla upadłości emitenta obligacji można stosować, gdy dla zabezpieczenia praw obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta. Instytucją ochronną jest kurator reprezentujący prawa obligatariuszy. Obligatariusze mogą także samodzielnie działać w postępowaniu. Istotne jest, że podczas upadłości emitenta tworzy się osobną masę upadłości na zaspokojenie wyłącznie praw obligatariuszy. Jako pierwsze zaspokaja się koszty likwidacji masy upadłości, wynagrodzenie kuratora, następnie obligatariuszy. Jako ostatnie zaspokajane są odsetki z obligacji.