Profit Inwestycje Rzeszów

Profit Inwestycje – inwestujemy w przedsięwzięcia związane z rynkiem nieruchomości w projekty biznesowe oraz papiery wartościowe zarówno spółek z giełdy papierów wartościowych, jak i pozagiełdowych.

Specjaliści od nieruchomości współpracujący z nami, kierują realizacją przedsięwzięć. Oferujemy inwestycje w projekty deweloperskie o wysokiej rentowności!

Obligacje

NieruchomościWierzytelności

Nieruchomości

Posiadamy nieruchomości na terenie Poznania i przyległych do niego gmin. W chwili obecnej na nieruchomościach prowadzone są prace budowlane. Kolejnym etapem będzie sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych nowym właścicielom.

Wierzytelności

Działamy w sektorze wierzytelności hipotecznych i odszkodowawczych. Specjalizujemy się w udzielaniu pożyczek w sektorze B2B, zabezpieczonych na nieruchomościach, jesteśmy partnerem finansowym spółki działającej w branży odszkodowawczej.

Inwestycje

Pracujemy ze specjalistami którzy kierują realizacją inwestycyjnych przedsięwzięć deweloperskich, od początku do końca. Poczynając od rekonesansu rynku, poprzez negocjacje i wybór najlepszych projektów. Uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczyna etap prac budowlanych.

Inwestycje Rzeszów

Profit Inwestycje Rzeszów, pomagamy naszym klientom inwestować środki finansowe w dochodowe przedsięwzięcia. Sami jesteśmy podmiotem inwestującym w działania na rynku nieruchomości, autorskie projekty biznesowe oraz papiery wartościowe zarówno spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, jak i pozagiełdowych.
Naszym klientom umożliwiamy lokowanie środków w inwestycje stanowiące gwarantowane źródło zwrotu i dochodów.

Inwestycje Rzeszów

Oferujemy – Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są papierami wartościowymi emitowanymi w seriach, w formie dokumentu, imiennie, na podstawie których Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Nominalnej i kwoty odsetek na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji (obligacje kuponowe).

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji.

Czym są akcje pracownicze?

Naszym klientom oferujemy atrakcyjne akcje pracownicze. Akcje pracownicze to papiery wartościowe, jakie pracownicy przedsiębiorstw prywatyzowanych przez Skarb Państwa otrzymali, jako gratyfikacje pozapłacowe, proporcjonalnie do stażu pracy w przedsiębiorstwie państwowym, na podstawie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych z 30. sierpnia 1996 roku. W zależności od czasu prywatyzacji przedsiębiorstwa i przekształcenia formy prawnej akcje pracownicze zostały przyznane w formie gratyfikacji pozapłacowych wynikających ze stażu pracy pracownika przypisanych bezpłatnie, lub płatnie w preferencyjnej cenie.

Akcje pracownicze są pełnoprawnymi papierami wartościowymi, a ich nabycie upoważnia nie tylko do praw o majątkowym charakterze własności, ale również do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki.

Co to jest odcinek zbiorowy?

Odcinek zbiorowy to dokument certyfikujący własność akcji, wydawany unikalnie przez spółkę, do której akcji został wydany. Odcinek zbiorowy w przypadku akcji imiennych potwierdza informacje zawarte w księdze akcyjnej w zakresie serii, ilości i numerów akcji.
Jakie informacje są umieszczone na odcinku zbiorowym?

/

Akcje

KSH nakłada na podmioty akcyjne konieczność przedstawienia podstawowych informacji o akcjach, jakie certyfikuje odcinek zbiorowy. Są to:

nazwa spółki
liczba akcji
seria i numery akcji
wartość nominalna akcji
data wydania odcinka zbiorowego
podpis uprawionego reprezentanta spółki

Co to jest wartość nominalna akcji?

Akcje dla pracowników posiadają nominalną wartość, która wynika z podziału kapitału zakładowego spółki przez liczbę akcji. Wartość nominalna jest wartością pierwotną i nie odzwierciedla wartości księgowej (majątku) spółki, ani wartości rynkowej. Wraz z rozwojem spółki jej wartość księgowa, jak i rynkowa rosną, a wartość nominalna pozostaje niezmienna, jeśli nie dojdzie do podwyższenia lub obniżenia kapitału nominalnego lub umorzenia bądź dodatkowej emisji akcji.

Co to jest wartość księgowa akcji?

Akcje pracownicze Wartość księgowa akcji wynika z podziału kapitału własnego spółki przez liczbę akcji. Kapitał własny stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zobowiązaniami. Wartość księgowa stanowi więc faktyczną wartość majątku przedsiębiorstwa. Istotny pozostaje fakt aktualnej wyceny aktywów posiadanych przez spółkę, przede wszystkim nieruchomości. Z przyczyn podatkowych, w przypadku wielu podmiotów ich wartości pozostają niedoszacowane, a faktyczna wartość księgowa przedsiębiorstwa jest wyższa (na co wskazuje dynamika wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich 20 lat).

Akcje pracownicze a wartość rynkowa

Wartość rynkowa akcji pracowniczych stanowi wartość transakcji, po jakiej dokonywane są transakcje zakupu i sprzedaży akcji, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym. Na rynku regulowanym wartość rynkowa akcji jest prezentowana na podstawie notowań ciągłych lub jednolitych. Główny parkiet prezentowania notowań jest administrowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania spółek o mniejszej kapitalizacji mogą być prezentowane w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO), który jest również prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod mianem NewConnect. Rynek niepubliczny pozbawiony jest prezentowania wartości rynkowej akcji w zorganizowanym systemie notowań, w obiegu pozagiełdowym pozostają jednak akcje dużych spółek Skarbu Państwa i Spółek Samorządowych, czekających na upublicznienie. Wartość rynkowa wynika zarówno z czynników specyficznych dla spółki, jak i zewnętrznych lokalnych i makroekonomicznych:

potencjał rozwoju
dynamika wzrostu przychodów
potencjał kontraktowy
polityka dywidendowa
otoczenie rynkowe
koniunktura popytu na wyroby
wsparcie przez instytucje państwowe
zainteresowanie inwestorów branżowych i instytucjonalnych
wartość księgowa

Inwestowanie w nieruchomości

Szukasz nieruchomości na inwestycję?

Profit nieruchomości

Zainwestuj w nieruchomości. Pomożemy Ci ze wszystkimi sprawami formalnymi. Znajdziemy lub zbudujemy dla Ciebie najatrakcyjniejsze nieruchomosci na wieloletnie dochodowe inwestycje

Odzyskiwanie odszkodowań osobowych

Współpracujemy z Auxilia SA która funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Przedmiotem jej działalności są usługi prawne w zakresie odzyskiwania odszkodowań osobowych. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016 r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.

Akcje spółki stanowiące przedmiot sprzedaży na rynku niepublicznym, zostały dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) 22 stycznia 2018 r.

Spółka posiada rozbudowany dział sprzedaży usług prawnych, oraz sprawnie działającą kancelarię prawną, zajmującą się procesowaniem roszczeń. Zadaniem struktur sprzedaży jest pozyskanie roszczeń w formie zlecenia, zlecenia rozbudowanego, cesji powierniczej lub cesji zwykłej. Marżowość spółki waha się w zależności od przyjętego rozwiązania, od 20% do nawet 60%. Spółka posiada osiem oddziałów terenowych, które od 2017 roku działają pod przewodnictwem Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą – Pana Jacka Birleta.

PROFIT – Lucjan Piotrowski ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów
Telefon: + 48 885 770 580
E-mail: lucjan.piotrowski@phisa.pl